تفاهم نامه هاي استاني

 

تفام نامه با پارك علم و فناوري گلستان

به منظور همکاري آموزشي و پژوهشي براي  ارتقاي مهارت مخاطبين دو دستگاه و نيز شرکتهاي دانش بنيان مستقر، از طريق  مطالعه و ايجاد مرکز مهارت افزايي با هدف ارائه خدمات کارگاهي و آموزشي به مخاطبين ، طراحي دوره ها و کارگاه هاي آموزشي و اطلاع رساني مربوطه و  ارائه فهرست توانمندي هاي طرفين جهت بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي موجود اين تفاهم نامه بين اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان گلستان و پارک علم و فناوري گلستان منعقد مي گردد.

 

تفاهم نامه با دانشگاه پيام نور گلستان

به منظور شکوفایی استعدادهای علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و کار آفرینی و فرهنگ کار در جامعه و فراهم آوردن امکان برخورداری از آموزش استاندارد و منابع جدید اطلاعاتی و شناسایی نخبگان علمی و مهارت و جایگاه آموزشهای مهارتی کشور، تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، و دانشگاه پیام نور استان گلستان در تاريخ 29/2/92 منعقد گردید.

 

 

تفاهم نامه سه جانبه با  معاونت برنامه ريزي استانداري و سازمان مديريت پسماند گلستان

به منظور گسترش فعاليت هاي مهارت آموزي منجر به ايجاد اشتغال بر اساس اولويت هاي سند برنامه و سند آمايش استان بويژه فناوري هاي نوين و راهبردي بر مزيت هاي نسبي موجود در  بخش پسماند ، بازيافت و  انرژي هاي نو  و صنايع مرتبط با آن در استان اين تفاهم نامه سه جانبه بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان و معاونت برنامه ريزي استانداري و سازمان مديريت پسماند گلستان منعقد گرديد.